Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2015

Szczęście jest jak Bóg, jeśli uwierzysz będzie z Tobą.
Reposted fromorchis orchis

February 28 2015

Pyszałek żyje w toksycznym świecie fikcji, gdyż widzi w sobie tę wielkość, której nie posiada. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TM/md_gg_pycha.html
Reposted fromkombinat kombinat

January 22 2015

Zadrżyjcie i nie grzeszcie.
— Ps 4,5
Reposted fromkombinat kombinat

January 20 2015

7770 52ff 500
Reposted fromonnomnom onnomnom

December 27 2014

0215 fec2 500
Reposted fromkotowate kotowate viadeltaforever deltaforever

December 15 2014

A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do końca czasu.
— Mt 28, 20
Reposted fromkombinat kombinat

December 12 2014

7557 d2a2 500
Reposted fromonnomnom onnomnom

December 11 2014

O, gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mojej strony!
— 2 Kor 11:1
Reposted fromwerterowska werterowska
0014 35eb 500
Reposted fromwerandaa werandaa

December 08 2014

4108 c18c
Reposted fromwerandaa werandaa
4524 4fcb 500
Reposted fromwerandaa werandaa
4681 5950
Reposted fromwerandaa werandaa

December 06 2014

Mam jedną sprawę całkiem osobistą, 
czasem już nie potrafię żyć z tą myślą.
To, czego pragnę od lat to dla mnie wszystko 
Boże, myślę że mogę nazwać to modlitwą.
— myśl
Reposted fromorchis orchis

December 02 2014

1213 e640 500
Reposted fromwerandaa werandaa
4035 2a92
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
Reposted fromwerandaa werandaa
1873 c4b2
Reposted fromwerandaa werandaa
1946 a0f8
Reposted fromwerandaa werandaa
2079 1fa5 500
Reposted fromwerandaa werandaa

November 03 2014

5103 5cb1
Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże!
Reposted fromwerandaa werandaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl